Ga naar de inhoud

Privacy Statement Goudzaken Inkoop

Dit is het privacy statement van Besloten vennootschap met gewone structuur Goudzaken Inkoop, hierna: Goudzaken. Goudzaken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76250024 en is gevestigd aan Goede Reede 1 (3845MD) te Harderwijk. In dit document wordt uitgelegd hoe Goudzaken omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Goudzaken de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten van Goudzaken, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan
Goudzaken, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens
Goudzaken verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Contact- en NAW-gegevens;

  • Locatie gegevens, zoals postcodes met huisnummers;

  • E-mailadres;

  • Bedrijfsgegevens;

  • Afwijkend afleveradres;

  • Financiële gegevens;

  • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;

  • Bestelhistorie;

  • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens;

 

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Goudzaken verwerkt worden, hebben ten doel om:

  • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering
   daarvan;

  • Het uitvoeren van haar diensten;

  • Verbeteren van de dienstverlening;

  • Het verrichten van betalingen;

  • Nakomen van wettelijke verplichtingen;

  • Het doen van marketing en communicatie uitingen;

  • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

  • Het versturen van nieuwsbrieven;

  • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Goudzaken worden persoonsgegevens verwerkt. Goudzaken verwerkt uitsluitend gegevens die Goudzaken noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Goudzaken bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website goudzaken.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Goudzaken biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijn
De door Goudzaken verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden
Goudzaken deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Goudzaken kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

  • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
   persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.

  • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens
   die verwerkt worden zijn financiële gegevens.

  • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die
   verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

  • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens
   die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

  • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die
   verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

  • Derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst (zijnde marketingdiensten). De categorieen van
   persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW gegevens en locatiegegevens.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens
Goudzaken neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Disclaimer
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Goudzaken behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Goudzaken aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Goudzaken voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring
Goudzaken maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Goudzaken mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid. De cookies die Goudzaken gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst
(no-follow).
Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer (waaronder Facebook Pixel). Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Op de website van Goudzaken worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Goudzaken informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende weten regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via [email protected].

 

Gebruik social media
Goudzaken maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook (tevens WhatsApp), Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Goudzaken u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage;
   Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

  • Recht op rectificatie;
   U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

  • Recht op gegevenswissing;
   Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

  • Recht op beperking van de verwerking;
   Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Goudzaken.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
   Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Goudzaken, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Goudzaken over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

  • Recht van bezwaar;
   De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Goudzaken staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Goudzaken met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via [email protected]. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Goudzaken u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Goudzaken zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement
Goudzaken kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte. Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 20 april 2021.